Route 271

Galphay, Ripon & Boroughbridge. (50 miles).